:: บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ::

กลุ่มสาระภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทย ท43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การใช้คำให้ตรงความหมาย

ผู้จัดทำ

นางชนิดา ฝั้นเต็ม
ครู คศ.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน