img33.gif

green_red.gif


เป็นการแสดงชุดหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเพิ่มเติม 
รายวิชา  ศ40255  นาฏศิลป์พื้นเมือง  ช่วงชั้นที่ 4 
สอนโดย    
ครูศิริวรรณ  ชมภูแก้ว
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 

green_red.gif

       

green_red.gif

green_red.gif 
img34.gifimg4.gifimg7.gifimg34.gif
star01.gif