Homeจุดประสงค์แบบทดสอบก่อนเรียนผู้จัดทำเนื้อหาแบบทดสอบหลังเรียน

                        
                           คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง ดิน หิน แร่     เป็นเนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3  
                       
                                    ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 7  หัวข้อ
                                                           1. กำเนิดและสมบัติทั่วไปของดิน                  2. การชะล้างพังทลายของดิน
                                                           3. การอนุรักษ์และพัฒนาที่ดิน                       4. หินและวัฏจักรของหิน
                                                           5. ชนิดและสมบัติของแร่                               6. แหล่งแร่ในประเทศไทย
                         ขั้นตอนการศึกษา
                                                      1. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อทราบความรู้พื้นฐาน
                                                      2. ศึกษาเนื้อหาโดยคลิกปุ่มเนื้อหา เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด
                                                      3. ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดเสร็จแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน   

                                                                               

                          ขอขอบคุณ   www.lesa.in.th
                                               
http://area.obec.go.th/patthalung1
                                              
http://phrae1.phrae1.net 
 

                                                                 

                                                 christmas.gif