เผยแพร่บทคัดย่อ

นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ     [เผยแพร่]

งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /12 ในราวิชา ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 เรื่องน้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวาทย์วิททยาลัย

นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ     [เผยแพร่]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว 30102 เรื่อง พันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ     [เผยแพร่]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /3 ในราวิชาเคมี ว30221 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางสาวกฤติยา วรศรี     [เผยแพร่]

ปีการศึกษา 2563 รายงานการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกฤติยา วรศรี     [เผยแพร่]

ปีการศึกษา 2561 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ถกประเด็นเป็นรายงาน” บูรณาการตัวชี้วัดภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 สาระ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกฤติยา วรศรี     [เผยแพร่]

ปีการศึกษา 2558 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านตามแนว PISA เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายอภิรัตน์ กาชัย     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ระบบนิเวศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางนันทิยา กาชัย     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว     [เผยแพร่]

เรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุล     [เผยแพร่]

การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง งานและพลังงาน รายวิชากลศาสตร 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์

นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว     [เผยแพร่]

ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชากลศาสตร์ 3 (ว30203) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

1