โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ค่ายวิชาการ) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ เพื่อเตรียมสอบ O - net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชัย ลาภเพิ่มทวี เป็นอาจารย์พิเศษ

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก