โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ #2 ม.4/7

โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ #2 ม.4/7 :การสอนเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น โดยจะนำนักเรียน ไปเรียนที่คณะุวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนละ 4 ครั้ง (วันเสาร์) ซึ่งมีอ.ดร.เมทินี เขียวกันยะ เป็นผู้สอนรายวิชา หลักการแก้ปัญหา และอ.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ เป็นผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.......

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก