โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ #1 ม.5/7

โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ #1 ม.5/7 :การสอนเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น โดยได้เรียนเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาทำการสอนเสริมที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ภาคเรียนละ 4 ครั้ง (วันเสาร์) ซึ่งมีอ.ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง และอ.ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ เป็นผู้สอนรายวิชา การจัดการฐานข้อมูล.......

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก