โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และประธานกลุ่มเครือข่าย สบม.ลำปาง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งที่ 2 ตามนโยบาย สพฐ. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งจัดโดย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง ต่อ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเ...ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประธานพิธี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปาง จำนวน 31 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม 200 คน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT ด้วยตนเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สร้อยคำ Google For Education Certified Trainer & IT Consultant Team Lead at ITC Education Group จากบริษัท Google เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่โพสต์ : 22 ต.ค. 2558

กลับสู่หน้าหลัก