โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ระบุความประสงค์ที่จะจัดการศึกษาโดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Destance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระแก้วสุชาดาราม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระแก้วสุชาดาราม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมานิตธำรง ห้องคอมพิวเตอร์ 945

วันที่โพสต์ : 14 พ.ค. 2559

กลับสู่หน้าหลัก