โครงการค่ายทักษะสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการทักษะสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน พร้อมทั้งครูคอมพิวเตอร์จำนวน 11 คน และนักเรียนรุ่นพี่จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนใหม่ที่เข้าโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนด้วยกัน ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างจิตสำนกที่ดีต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเสือป่า

วันที่โพสต์ : 16 พ.ค. 2559

กลับสู่หน้าหลัก