โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธนัช พงษ์เลาหพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธนัช พงษ์เลาหพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่สอบได้คะแนน 294 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
ในการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)นายชุติพนธ์ บุญนำมา

วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก