โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


เด็กหญิง ญาณิดา ธรรมสอน

เด็กชาย ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว

เด็กชาย ภพธร อนุสรณ์นรการ

เด็กชาย ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ

เด็กชาย ธนกฤต สมฤทธิ์

เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ โอฬารจันทโรทัย

เด็กหญิง ธวัลหทัย แลกันทะ

เด็กชาย กิตติ ช่อไชยกุล

เด็กหญิง ฐิติชญา เทียมถนอม

วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก