โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


นายชุติพนธ์ บุญนำมา

นายธนัช พงษ์เลาหพันธุ์

นางสาวฉัตรณภัทร์ ทินอยู่

นางสาวธัชพรรณ วรรณาลัย

นายนัฐพงษ์ บุณสละ

นายธนราชันย์ สูงติวงค์

นางสาวจรัชญา ชินวณิชัย

นายปุณณวัฒน์ เสริมสุข

วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก