โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กชายธนบูลย์ ธิแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

2. เด็กชายพงศ์กฤต บุญไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

3. เด็กชายสรสิช ศรีวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

4. เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

5. เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์พรมมิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

6. เด็กหญิงศุภพิชญ์ ไชยตาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16

7. เด็กหญิงคุลิกา ศรีคำชุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/17ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นายณัฐชนน อินตาทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2.นายธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

วันที่โพสต์ : 28 เม.ย. 2564

กลับสู่หน้าหลัก