ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์ ห้อง
054-222122
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ
054-226331
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
054-230432
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
054-227603
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
054-230433
ห้องการเงิน
054-230434
ห้องพัสดุ