..ข้อมูลทั่วไป..

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ : 054-222122
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ : 054-226331
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : 054-230432
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป : 054-227603
ห้องการเงิน : 054-230433
ห้องพัสดุ : 054-230434
E-mail : bws_a@ymail.com
Website : www.bwc.ac.th
เป็นโรงเรียนสหศึกษา : เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จัดกลุ่มวิชาเลือก
(แผนการเรียน)
 1. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
 4. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
 5. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 6. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม
เขตพื้นที่บริการ:
 1. ตำบลหัวเวียง
 2. ตำบลพระบาทในเขตเทศบาลนครลำปาง
  (ถนนลำปาง-แม่ทะ ด้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
  หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7 และหมู่ 8
 3. ตำบลพิชัย ในเขตเทศบาลนครลำปาง หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 7 และหมู่ 15
เนื้อที่ : 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา