ตารางจำนวนบุคลากร

จำนวนข้าราชการครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564)

ที่ กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ไปปฏิบัติราชการ มาช่วยราชการ รวม
ชายหญิง
1บริหาร
4
1
-
-
5
2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

-
5
-
-
5
3ห้องสมุด
2
-
-
-
2
4ภาษาไทย
6
12
-
-
18
5คณิตศาสตร์
9
21
-
-
30
6วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
35
-
-
50
7สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3
17
-
-
20
8สุขศึกษา
4
4
-
-
8
9ศิลปะ
5
5
-
-
10
10การงานอาชีพ
4
16
-
-
20
11 ภาษาต่างประเทศ
9
30
-
-
39
รวม
61
146
-
-
207

จำนวนลูกจ้างประจำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564)

ที่ตำแหน่งจำนวนรวมหมายเหตุ
ชายหญิง
1ช่างไม้ 2- 2 
1พนักงานขับรถยนต์ 1- 1 
3ช่างครุภัณฑ์--- 
4ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์1-1 
รวม 4 - 4