ข้อมูลบุคลากร

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระกาเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานธุรกิจ)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานบ้าน)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่างอุตสาหกรรม)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ห้องสมุด)
 • English Program
 • งานแนะแนว