ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ชั้นจำนวนรวมจำนวนห้อง
ชายหญิง
ม.1 345 329 674 16
ม.2 316 384 70016
ม.3 346 353 69916
รวมชั้น ม.ต้น 1007 1066 2073 48
ม.4 274 375 649 16
ม.5 263 394 65716
ม.6 234 393 627 16
รวมชั้น ม.ปลาย 771 1162 1933 48
รวมทั้งหมด 1778 2228 4006 96

โครงการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนโครงการพิเศษ ดังนี้

  1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program : EP) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 - ม.3
  2. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 – ม.6
  3. โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ระดับชั้น ม.4 -ม.6

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564)
English Program : EP

ระดับชั้นชายหญิงรวม
English Program ม.1 14 16 30
English Program ม.2 10 20 30
English Program ม.3 15 16 31
รวม 39 52 91

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH)

ระดับชั้นชายหญิงรวม
คณิตศาสตร์ ม.1 24 12 36
คณิตศาสตร์ ม.2 18 18 36
คณิตศาสตร์ ม.3 19 17 36
คณิตศาสตร์ ม.4 11 18 29
คณิตศาสตร์ ม.5 17 13 30
คณิตศาสตร์ ม.6 13 17 30
รวม 102 95 197

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMART SCIENCE)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์ ม.1 18 18 36
วิทยาศาสตร์ ม.2 14 22 36
วิทยาศาสตร์ ม.3 14 21 35
วิทยาศาสตร์ ม.4 8 22 30
วิทยาศาสตร์ ม.5 13 17 30
วิทยาศาสตร์ ม.6 10 21 31
รวม 77 121 198

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (GIFTED COMPUTER)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
Gifted Computer : ม.4 16 14 30
Gifted Computer : ม.5 23 7 30
Gifted Computer : ม.6 20 10 30
รวม 59 31 90