สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์

สมฺมา วายเมเถว ปุริโส แปลว่า เป็นคนพึงทำดีร่ำไป

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนป็นผู้นำ

สีประจำโรงเรียน

แดง - ขาว
แดง หมายถึง ความกล้าหาญ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความถูกต้อง
ความหมายรวม คือ .......
ความกล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ปรัชญา

วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ค่านิยมหลัก

1.นำอย่างมีวิสัยทัศน์ ( VISION)
2.จัดการโดยใช้ข้อมูลจรอง(Nanagement by Facts)
3.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Customer-Focused Excellence)
4.ให้ความสำคัญกับบุคลากรและความร่วมมืออย่างเป็นทางการ(Valuing Staff Partners)
5.ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporated Social Responsibility (CSR))