สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ ระบบe-Learning ,สื่อออนไลน์ เป็น รูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียน ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ

  • โครงการรักชาติฯ  ,   ครูเยาวลักษณ์
  • การใช้คำให้ตรงความหมาย  ,  ครูชนิดา
  • เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9   ,   ครูกัลยาณี
  • ลำปาง   ,  ครูกัลยาณีี