สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ ระบบe-Learning ,สื่อออนไลน์ เป็น รูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียน ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ

  • Interesting Sites for EFL Learners  ,  ครูสุจิตรา ไชยนาม
  • ทบทวนยุทธศาสตร์การอ่าน  ,  ครู ต่าย
  • การอ่านอังกฤษเชิงวิเคราะห์   ,  ครู ต่าย
  • แผนการจัดการเรียนรู้ 4 MAT(รายวิชา อ 43209)  ,   ครูต่าย
  • Numbers Reading  ,  ครูสุจิตรา ไชยนาม