มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 3 คณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lpc.rmutl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษาลำปาง โทร.0-5434-2547 ต่อ 211

วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 2561

กลับสู่หน้าหลัก