คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเลือกนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเลือกนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันฝ่ายผลิตครูจำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) 2.สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง 3.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 4.สาขาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) และ5.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร.02-427-8886

วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 2561

กลับสู่หน้าหลัก