ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมสอบปลายภาค ตารางสอบปลายภาค และตารางจัดห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[Download]

จัดห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[Download]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[Download]

วันที่โพสต์ : 10 ก.พ. 2565

กลับสู่หน้าหลัก