Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์กลุ่มบริหารทั่วไป


1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมและชุมชน ผู้รับบริการเกิดเจตคติที่ดี มีความเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน