Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

กลุ่มงานแผนงาน - สารสนเทศ

1.งานแผนงาน

1.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปเสนอ
ผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ

1.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา

1.3 กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

1.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยี
มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

1.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสารสนเทศ

2.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป

2.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อรวบรวม
และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ

2.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานในฝ่ายต่อไป

2.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่ม

2.6 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา

2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานควบคุมภายในกลุ่ม

3.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มบริหารทั่วไป

3.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

3.3 กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป

3.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในกลุ่มบริหารทั่วไป

3.5 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ

3.6 ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

3.7 ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม

3.8 สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

3.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารทั่วไป

4.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในกลุ่มบริหารทั่วไป

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา

4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

4.4 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จของกลุ่มบริหารทั่วไป

4.5 ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.6 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4.6 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4.7 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง