Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

กลุ่มงานนักปฎิบัติการ

กลุ่มงานนักปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงาน โครงการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดอัตรากำลัง กำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของนักปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักปฏิบัติงาน
2. นิเทศ ติดตาม กำกับ รายงานผลการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการที่ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร และบริเวณโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการให้บริการตามขอบข่าย หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ เสนอผลการพิจารณาความดีความชอบประจำปี หรือจ้างต่อ / เลิกจ้าง ต่อฝ่ายบริหาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะนักปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ 6 วัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 17.00 น. ในวันทำการและวันนัดหมายพิเศษ
2. รักษากุญแจ และเปิด – ปิด อาคาร ที่รับผิดชอบ ทุกเช้า – เย็น (ยกเว้นห้องพักครู และห้องพิเศษ)
3. รักษาสมบัติของทางราชการ พร้อมตรวจตราความเรียบร้อย ความปลอดภัยของอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือดับเพลิงประจำอาคาร ประปา โทรศัพท์ ประตู หน้าต่าง กระดาน โต๊ะ เก้าอี้ พบความชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที หากเกินความสามารถ หรือพบสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ให้รายงานหัวหน้าอาคาร หรือ หัวหน้างานอาคารสถานที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงทันที
4. ทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ ที่กำหนดให้ และนำขยะจากแม่บ้านบริษัททำความสะอาดประจำอาคาร
ไปทิ้งถังขยะของเทศบาลเป็นประจำทุกวัน โดยไม่ปล่อยให้ล้นถัง หรือข้ามวัน
5. ดูแลความสะอาด บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ตกแต่ง รดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม รอบ ๆ อาคารที่รับผิดชอบ ให้ปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และผู้ใช้บริการพึงพอใจ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย