Menu

จำนวนคนเข้าชม

Search

Custom Search

กลุ่มงานพยาบาลและอนามัย

กลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
2. จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตามสภาพและความจำเป็นของโรงเรียน
3. มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจำห้องพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ
4. จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาด เป็นระเบียบ จูงใจให้ไปใช้บริการ
5. จัดทำระเบียบปฏิบัติ การขอใช้ห้องพยาบาล
6. ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะที่อยู่โรงเรียนและจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีที่จำเป็น
7. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา
8. จัดทำบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน และตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
9. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาด น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย
10. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
11. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยการจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ายนิเทศ
12. รวบรวมข้อมูลจัดทำสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล
13. ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย