Menu

เพลงมาร์ชบุญวาทย์วิทยาลัย

Search

Custom Search

คำปฎิญานตน

คำปฏิญานตนนักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ข้าพเจ้ามีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นนักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ข้าพเจ้าจะเชิดชูเกียรติศักดิ์
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จะผดุุงใว้ซึ่งชื่อสียง คุณงามความดีของโรงเรียน
ที่ได้สร้างไว้เป็นเวลาอันช้านาน


**ข้าพเจ้า(ชื่อ..........นามสกุล.........)ขอปฏิญานตนต่อ ดวงวิญญาณของพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ดวงวิญญาณของเจ้าพ่อกว้าน และอำนาจบารมีของพระพุุทธเกษมมิ่งมงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตลอดจนสิ่งศักดิ์สสิทธิ์ทั้งหลาย

ข้าฯขอปฏิญานตนว่า
1. ข้าพเจ้าจะเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์
2.ข้าพเจ้าจะรักษาระเบียบ วินัย และปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3.ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และครูอาจารย์ด้วยความเคารพ
4.ข้าพเจ้าจะประพฤติตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีความอดทน กล้าหาญ แสดงออกในสิ่งที่ถูกค้อง มีคุณธรรม
5. ข้าพเจ้าจะรักษาชื่อเสียง ดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และยึดมั่นในคติพจน์ของโรงเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน
" สมฺมา วายเมเถว ปุริโส เป็นคนพึงทำดีร่ำไป "


มาร์ชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สถาบันบุญวาทย์วิทยาลัย เจ้าผู้ครองเป็นใหญ่ได้เกื้อหนุน

วชิราวุธกุมารทรงการุณย์ ประทานนามอบอุ่นแด่เขลางค์

เป็นสถานศึกษาอันทรงคุณ ครูอาจารย์เจือจุนไม่เหินห่าง

ศิษย์เก่าใหม่ได้ดีทุกที่ทาง ต่างตนต่างสามัคคีมีน้ำใจ

นับเป็นศรีเวียงเหนือเชื้อลานนา ทั่วทิศาฤามีที่เปรียบได้

ขอเทิดเกียรติบุญวาทย์วิทยาลัย ตราบนทีวังใหญ่หยุดไหลเทอญ.


คราใดที่เพลงมาร์ชบุญวาทย์ดังก้องกระหึ่มขึ้นมา ลูกบุญวาทย์เลือดแดง-ขาวทุกคน ต่างรู้สึกได้ถึงความฮึกเหิม ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอัน " ทรงคุณ " แห่งนี้ เพลง "มาร์ชบุญวาทย์" มีจังหวะทำนองและเนื้อร้องที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของชาวบุญวาทย์ เพลงที่เข้าถึงจิตวิญญาณของคนบุญวาทย์ได้นี้มีประวัติความเป็นมา จากคำบอกเล่าของ "ครูเก่า " คุณครูชัชวาล อุดมรัตน์ ดังนี้ … สมัยก่อนการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดของจังหวัดลำปาง จะใช้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นสถานที่จัดงาน ทั้งการออกร้านของหน่วยราชการและเอกชน การแสดงผลงานของนักเรียน รวมทั้งการแข่งขันกีฬานักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนจะมีการแต่งเพลงเชียร์กีฬาของแต่ละโรงเรียน และมีการประกวดเพลงเชียร์สมัยนั้นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยยังไม่มีเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน มีแต่เพลงเชียร์ 7-8 เพลง เช่น เพลงบุญวาทย์ชนะแน่ๆ ทุงเร โล้บุญวาทย์ สมญาบุญวาทย์ เห่เอาชัย สดุดีบุญวาทย์ เป็นต้น นักเรียนบุญวาทย์ทุกคนจะรู้จักแต่เพลงเชียร์และร้องกันได้ทุกคน ต่อมาทางราชการได้ย้ายอาจารย์ถิ่น รัติกนก อาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนนครสวรรค์ มาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2495-2499 อาจารย์ถิ่นเป็นนักพัฒนา ท่านได้พัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และด้านวิชาการ ตลอดจนการกีฬาต่างๆ ท่านเห็นว่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนเก่าแก่ และเมื่อได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงทราบว่า รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ดังมีประวัติที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในลิลิตพายัพ โดยใช้พระนามแฝงว่า หนานแก้วเมืองบูรพ์ อาจารย์ ถิ่น รัติกนก มีความเห็นว่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนเก่าแกมีประวัติที่ยิ่งใหญ่เหตุใดจึงไม่มีเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน ท่านจึงคิดแต่งเนื้อร้องเพลงมาร์ชบุญวาทย์ขึ้น เพื่อเป็นเพลงประจำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย