Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์

ประวัติอนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์
ด้วยความปราถนาที่จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเทิดเกียรติพ่อเจ้าบุญวาทย์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2516
สมัยนายสุเชฏฐ วิชชวุุตเป็นอาจารย์ใหญ่ และ นายสุนทร สุวรรณอัตถ์ เป็นนายกสมาคม ได้มีการประชุม คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะผู้บริหารที่ประชุมลงมติให้จัดสร้างอนุสาวรีย์ พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสักการะบูชา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านผู้สถาปณาโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2517 สมัยนายเจือ หมายเจริญ เป็นอาจารย์ใหญ่ นายพินิจ จันทร์สุรินทร์ เป็นนายกสมาคมฯ มีมติให้จัดทำเหรียญ พ่อเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ให้ประชาชนชาวลำปาง เช่าบูชาโดยกราบนิมนต์ ครูบาเจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ แผ่เมตตาปลุกเสก การจัดทำเหรียญดังกล่าวสำเร็จในสมัย นายสมชาย นพกุลเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยผ่านการติดต่อประสานงานทาง เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง และเจ้าประเวทย์ ณ ลำปาง ครูบาเจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ได้เมตตาปลุกเสก พร้อมทั้ง เมตตามอบทุน จำนวน 400,000(สี่แสนบาท)

โดยกำหนดวัตถุประสงค์ว่าให้เป็นทุน สำหรับสร้าง อนุสาวรีย์ 200,000 บาท(สองแสนบาท) และสร้างอาคารสมาคม 200,000(สองแสนบาท) แต่หากเงินสำหรับสร้างอาคารสมาคมฯ มาสมทบได้ กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ได้เป็นผู้ออกแบบ และปั้นอนุสาวรีย์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงเป็น ประธานเททองหล่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุยสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานอนุสาวรีย์ และ อัญเชิญ อนุสาวรีย์ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 กระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 พฤจิกายน 2521