สื่อวิดีโอ

1. เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

2. ฟ้อนเก็บมะเกี๋ยง
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นวัตกรรม "ฟ้อนเก็บมะเกี๋ยง" โดยครูศิริวรรณ ชมภูแก้ว

3. สวนสมเด็จแม่ 60 พรรษา รร บุญวาทย์วิทยาลัย จ ลำปาง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามองค์ประกอบที่ 2 เรื่องการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน โดยครูสุวิชช์ เชิงปัญญา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)