แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา อ 43209 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
ผู้สอน  นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง
สงวนลิขสิทธิ์  ปี 2551 โดยนายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Mobile Homes
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Job Advertisement 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Acupuncture 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง The Golden Touch 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Natural Enemy   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7    หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Trout   
คลิกศึกษารายละเอียด
คลิกศึกษารายละเอียด
คลิกศึกษารายละเอียด
คลิกศึกษารายละเอียด
คลิกศึกษารายละเอียด
คลิกศึกษารายละเอียด
มีผู้เข้ามาศึกษาแล้ว จำนวน "; // echo "$get_number"; printf("%05d",$get_number); echo " คน"; ?> ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้"; exit(); } $time_now=time(); $time_out=$time_now + 350; //session_start(); //$sess_id=session_id(); $sql="delete from tb_useronline where online_id='$sess_id' or online_time<'$time_now' "; mysql_db_query($dbname,$sql); $sql="insert into tb_useronline values('$sess_id','$time_out')"; mysql_db_query($dbname,$sql); $sql="select * from tb_useronline "; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); $useronline=mysql_num_rows($result); mysql_close(); echo " online $useronline คน"; ?>