เผยแพร่บทคัดย่อ

นายบุญย้าย ดวงสนม     [เผยแพร่]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเปมิกา เมืองมูลพุ่มนาค     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์     [เผยแพร่]

รายงานผลการพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง ชุมชน และสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ครูวิชิต อินนันไชย     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางเฉลียว ตาคำ     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ สาระพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางลินดา พัฒนพงษ์     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการตีลูกแบดมินตันหน้ามือและหลังมือโดยใช้เสาต่างระดับ สำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางพิชญา สิงห์หล้า     [เผยแพร่]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางปียานันต์ รักพานิช     [เผยแพร่]

รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง การจัดหมู่หนังสือ และการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชา ง30292 สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ     [เผยแพร่]

รายงานการใชแบบฝกทักษะการโยนลูกเปตองดวยเทคนิคการทําสมาธิโดยใชคานตาง ระดับ รหัสวิชา พ 30205 รายวิชา เปตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

นางอดิศร อำำนวยพรเลิศ     [เผยแพร่]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวัยรุ่นกับอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายอำนวยศักดิ์ ผ่องชมภู     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน

1