เผยแพร่บทคัดย่อ

นายสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการตีลูกแบดมินตันหน้ามือและหลังมือโดยใช้เสาต่างระดับ สำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางพิชญา สิงห์หล้า     [เผยแพร่]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางปียานันต์ รักพานิช     [เผยแพร่]

รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง การจัดหมู่หนังสือ และการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชา ง30292 สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ     [เผยแพร่]

รายงานการใชแบบฝกทักษะการโยนลูกเปตองดวยเทคนิคการทําสมาธิโดยใชคานตาง ระดับ รหัสวิชา พ 30205 รายวิชา เปตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

นางอดิศร อำำนวยพรเลิศ     [เผยแพร่]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวัยรุ่นกับอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายอำนวยศักดิ์ ผ่องชมภู     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน

นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์     [เผยแพร่]

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายสัญญา แก้วอรุณ     [เผยแพร่]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการโยนลูกเปตองด้วยเทคนิคการทำสมาธิโดยใช้คานต่างระดับ รหัสวิชา พ 30205 รายวิชาเปตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวิร่วง จอดนอก     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบผ่านเกณฑ์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางตรียาพร พิบูลย์     [เผยแพร่]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศักดา แก้วบุญเรือง     [เผยแพร่]

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความนัด(ดนตรี) ศ 40231 สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางสุจิตรา ไชยนาม     [เผยแพร่]

การพัฒนาการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2