เผยแพร่บทคัดย่อ

นางสุจิตรา ไชยนาม     [เผยแพร่]

การพัฒนาการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายภิญโญ แสงทอง     [เผยแพร่]

รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา พ42101 รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางปียานันต์ รักพานิช     [เผยแพร่]

รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสืออ้างอิง และการจัดหมู่หนังสือ รายวิชา ง30292 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางสุภาพร หมั่นการ     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์พื้น ฐาน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวราภรณ์ ลี้ตระกูล     [เผยแพร่]

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส42104)โดยใช้ชุดการสอน ประกอบ บทเพลงหลักธรรม

นางอรพิน วิจิตรโสภา     [เผยแพร่]

การพัฒนาการทักษะการพิมพ์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การพิมพ์ดีดภาษาไทยสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ40216 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

นายอุดม สีตลานุชิต     [เผยแพร่]

ชุดกิจกรรมร่วมพลังสร้างสรรค์การพิมพ์ สกรีนเสื้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาสื่อประสมวีดิทัศน์ เรื่องลีลาศ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางบุรฉัตร ผ่องชมภู     [เผยแพร่]

การพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเสน่ห์ จริยงามวงศ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ธรรมลังกา     [เผยแพร่]

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมหรือสื่อเติม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

3