เผยแพร่บทคัดย่อ

นางวราภรณ์ ลี้ตระกูล     [เผยแพร่]

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส42104)โดยใช้ชุดการสอน ประกอบ บทเพลงหลักธรรม

นางอรพิน วิจิตรโสภา     [เผยแพร่]

การพัฒนาการทักษะการพิมพ์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การพิมพ์ดีดภาษาไทยสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ40216 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

นายอุดม สีตลานุชิต     [เผยแพร่]

ชุดกิจกรรมร่วมพลังสร้างสรรค์การพิมพ์ สกรีนเสื้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาสื่อประสมวีดิทัศน์ เรื่องลีลาศ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางบุรฉัตร ผ่องชมภู     [เผยแพร่]

การพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเสน่ห์ จริยงามวงศ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ธรรมลังกา     [เผยแพร่]

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมหรือสื่อเติม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางสาวสุภา ตันหราพันธุ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันของ ฉัน Mein Tag สาระภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 รหัส ย 41202 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง

นายอดุล อุดม     [เผยแพร่]

รายงาน การใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียน รายวิชาพลศึกษาพ21102(เทเบิลเทนนิส) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางมนทิรา บุตรกระจ่าง     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว 40243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ ศึกษา 2550 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้ สื่อการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

นายศุภชัย ดาวสุด     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัด และแปลความหมายข้อมูล รายวิชา วิชากลศาสตร์ 1 ว 40201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสมชุดิจกรรมการทดลองเน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3