เผยแพร่บทคัดย่อ

นายพนอม สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPointประกอบการสอนแบบแบบทางตรง ( Direct Instruction Model ) วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ค 31101 เรื่องการบวก จำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็ม

นางจิราภา สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นายอำนวย ไชยนาม     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟประกอบการเรียนการสอน เรื่องกราฟของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางอรุณี ทองย้อย     [เผยแพร่]

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สู่การแข่งขันระดับประเทศและสากล ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายอำนวย แก้วคำฟู     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 42101)โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางประเทือง เครือนวล     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์     [เผยแพร่]

รายงานการ พัฒนาบท เรียนมัลติมีเดียช่วยสอน วิชา เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2549

นายมอย สุวงศ์เครือ     [เผยแพร่]

รายงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ โครง งานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอัญชลี อำนาจกิติกร     [เผยแพร่]

การพัฒนา ทักษะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบกระดาษสาด้วยชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ ชัยวงศ์     [เผยแพร่]

รายงาน ผลการใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตรา ส่วนตรีโกณมิติระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ห้อง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2549

นางกีรรัตน์ ปาณะดิษ     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่อง โครงสร้างการทำงานระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอดุล อุดม     [เผยแพร่]

ผลการฝึกสมรรถภาพ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ส่งผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

4