เผยแพร่บทคัดย่อ

นางสาวนภาพร จันทร์ป๊อก     [เผยแพร่]

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม

นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล     [เผยแพร่]

ผลการใช้แบบฝึกการผันกริยาอปกติ (Irregular verbs) โดย เน้นทักษะการคิดของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายพนอม สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPointประกอบการสอนแบบแบบทางตรง ( Direct Instruction Model ) วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ค 31101 เรื่องการบวก จำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็ม

นางจิราภา สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นายอำนวย ไชยนาม     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟประกอบการเรียนการสอน เรื่องกราฟของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางอรุณี ทองย้อย     [เผยแพร่]

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สู่การแข่งขันระดับประเทศและสากล ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายอำนวย แก้วคำฟู     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 42101)โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางประเทือง เครือนวล     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์     [เผยแพร่]

รายงานการ พัฒนาบท เรียนมัลติมีเดียช่วยสอน วิชา เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2549

นายมอย สุวงศ์เครือ     [เผยแพร่]

รายงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ โครง งานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอัญชลี อำนาจกิติกร     [เผยแพร่]

การพัฒนา ทักษะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบกระดาษสาด้วยชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ ชัยวงศ์     [เผยแพร่]

รายงาน ผลการใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตรา ส่วนตรีโกณมิติระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ห้อง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2549

4