เผยแพร่บทคัดย่อ

นางมนทิรา บุตรกระจ่าง     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว 40243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ ศึกษา 2550 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้ สื่อการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

นายศุภชัย ดาวสุด     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัด และแปลความหมายข้อมูล รายวิชา วิชากลศาสตร์ 1 ว 40201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสมชุดิจกรรมการทดลองเน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นางเพลินใจ สาแก้ว     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อประสม

นางสาวนภาพร จันทร์ป๊อก     [เผยแพร่]

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม

นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล     [เผยแพร่]

ผลการใช้แบบฝึกการผันกริยาอปกติ (Irregular verbs) โดย เน้นทักษะการคิดของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายพนอม สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPointประกอบการสอนแบบแบบทางตรง ( Direct Instruction Model ) วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ค 31101 เรื่องการบวก จำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็ม

นางจิราภา สุวรรณวัจณ์     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นายอำนวย ไชยนาม     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟประกอบการเรียนการสอน เรื่องกราฟของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางอรุณี ทองย้อย     [เผยแพร่]

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สู่การแข่งขันระดับประเทศและสากล ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายอำนวย แก้วคำฟู     [เผยแพร่]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 42101)โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางประเทือง เครือนวล     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์     [เผยแพร่]

รายงานการ พัฒนาบท เรียนมัลติมีเดียช่วยสอน วิชา เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2549

4