เผยแพร่บทคัดย่อ

นางประเทือง เครือนวล     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์     [เผยแพร่]

รายงานการ พัฒนาบท เรียนมัลติมีเดียช่วยสอน วิชา เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2549

นายมอย สุวงศ์เครือ     [เผยแพร่]

รายงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ โครง งานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอัญชลี อำนาจกิติกร     [เผยแพร่]

การพัฒนา ทักษะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบกระดาษสาด้วยชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ ชัยวงศ์     [เผยแพร่]

รายงาน ผลการใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตรา ส่วนตรีโกณมิติระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ห้อง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2549

นางกีรรัตน์ ปาณะดิษ     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่อง โครงสร้างการทำงานระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอดุล อุดม     [เผยแพร่]

ผลการฝึกสมรรถภาพ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ส่งผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางเรณู ตั้งตระกูล     [เผยแพร่]

การพัฒนาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาสิ่ง แวดล้อม รายวิชา ส 30281ประชากร กับสิ่งแวดล้อม โดย ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดช     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนา ชุดการสอน เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน รายวิชา ง40228การ จัดดอกไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5