เผยแพร่บทคัดย่อ

นางกีรรัตน์ ปาณะดิษ     [เผยแพร่]

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่อง โครงสร้างการทำงานระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอดุล อุดม     [เผยแพร่]

ผลการฝึกสมรรถภาพ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ส่งผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางเรณู ตั้งตระกูล     [เผยแพร่]

การพัฒนาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาสิ่ง แวดล้อม รายวิชา ส 30281ประชากร กับสิ่งแวดล้อม โดย ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดช     [เผยแพร่]

รายงานการพัฒนา ชุดการสอน เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน รายวิชา ง40228การ จัดดอกไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5