คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายพัลลภ จอมขันเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายบุญเลิศ แสนเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายเสกสรรค์ ยั่งยืน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวีระ ธีระวงศ์สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายเกรียงเดช สุทธภักติ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
10. พ.ต.ท.ศราวุธ วะเทกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11.พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
12. พระครูสิริรัตนโสภิต

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

13. นายสุรัตน์ ขัตติยากุลกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
14. นายอุดม สีตลานุชิตกรรมการผู้แทนครู
15. นายสกล ทะแกล้วพันธุ์กรรมการและเลขานุการ