นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
ผู้อำนวยการ

นายประกรณ์ ผันผาย
รอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน

นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล
รอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
รอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารอำนวยการ
และงบประมาณ

นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์
รอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ