ข้อมูลบุคลากร

จำนวนข้าราชการครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561)

ที่ กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน รวม ไปปฏิบัติราชการ มาช่วยราชการ
ชายหญิง
1บริหาร
4
1
5
-
-
2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

-
4
4
-
-
3ภาษาไทย
4
13
17
1
1
4คณิตศาสตร์
11
18
29
-
-
5วิทยาศาสตร์
14
25
39
-
-
6สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3
16
19
-
-
7สุขศึกษา
3
6
9
-
-
8ศิลปะ
5
6
11
1
-
9การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20
21
41
-
1
10ภาษาต่างประเทศ
8
27
35
-
-
รวม
72
137
209
2
2

จำนวนลูกจ้างประจำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561)

ที่ตำแหน่งจำนวนรวมหมายเหตุ
ชายหญิง
1ช่างไม้ 4- 4 
2พนักงานขับรถยนต์ 1- 1 
3ช่างครุภัณฑ์1-1 
4ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์1-1 
รวม 7 - 7