ข้อมูลบุคลากร

จำนวนข้าราชการครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560)

ที่กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวนรวม
ชายหญิง
1บริหาร
4
1
5
2สนับสนุนการสอน
0
1
1
3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
0
5
5
4ภาษาไทย
4
16
20
5คณิตศาสตร์
12
18
30
6วิทยาศาสตร์
15
20
35
7สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
17
22
8สุขศึกษา
4
6
10
9ศิลปะ
4
7
11
10การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11
26
37
11ภาษาต่างประเทศ
9
28
37
รวม
68
145
213

จำนวนลูกจ้างประจำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560)

ที่ตำแหน่งจำนวนรวมหมายเหตุ
ชายหญิง
1ช่างไม้ 4- 4 
2พนักงานขับรถยนต์ 2- 2 
3ช่างครุภัณฑ์1-1 
4ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์1-1 
5พนักงานพิมพ์ดีด 1 - 1 
รวม 9 - 9