ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนายน พ.ศ. 2560)

ชั้นจำนวนรวมจำนวนห้อง
ชายหญิง
ม.1 306 374 68016
ม.2 316 370 68616
ม.3 336 403 73916
รวมชั้น ม.ต้น 958 1147 2105 48
ม.4 248 372 620 16
ม.5 244 326 57016
ม.6 257 371 628 16
รวมชั้น ม.ปลาย 749 1069 1818 48
รวมทั้งหมด 1707 2216 3923 96

โครงการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนโครงการพิเศษ ดังนี้

  1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program : EP)ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 - ม.3
  2. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 – ม.6
  3. โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ระดับชั้นม.4 -ม.6

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560)
English Program : EP

ระดับชั้นชายหญิงรวม
English Program ม.1 13 17 30
English Program ม.2 9 19 28
English Program ม.3 12 15 27
รวม 34 51 85

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH)

ระดับชั้นชายหญิงรวม
คณิตศาสตร์ ม.1 17 19 36
คณิตศาสตร์ ม.2 20 16 36
คณิตศาสตร์ ม.3 23 8 31
คณิตศาสตร์ ม.4 11 14 25
คณิตศาสตร์ ม.5 7 12 19
คณิตศาสตร์ ม.6 11 6 17
รวม 89 75 164

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMART SCIENCE)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์ ม.1 16 20 36
วิทยาศาสตร์ ม.2 12 24 36
วิทยาศาสตร์ ม.3 15 18 33
วิทยาศาสตร์ ม.4 12 18 30
วิทยาศาสตร์ ม.5 14 15 29
วิทยาศาสตร์ ม.6 10 21 31
รวม 79 116 195

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (GIFTED COMPUTER)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
Gifted Computer : ม.4 18 12 30
Gifted Computer : ม.5 18 12 30
Gifted Computer : ม.6 8 7 15
รวม 44 31 75