ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนายน พ.ศ. 2561)

ชั้นจำนวนรวมจำนวนห้อง
ชายหญิง
ม.1 333 368 701 18
ม.2 313 381 69416
ม.3 316 370 68616
รวมชั้น ม.ต้น 962 1119 2081 50
ม.4 263 394 657 16
ม.5 241 370 61116
ม.6 236 332 568 16
รวมชั้น ม.ปลาย 740 1096 1836 48
รวมทั้งหมด 1702 2215 3917 98

โครงการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนโครงการพิเศษ ดังนี้

  1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program : EP) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 - ม.3
  2. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดสอนระดับ ชั้น ม.1 – ม.6
  3. โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ระดับชั้น ม.4 -ม.6

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561)
English Program : EP

ระดับชั้นชายหญิงรวม
English Program ม.1 13 16 29
English Program ม.2 11 17 28
English Program ม.3 10 19 29
รวม 34 52 86

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH)

ระดับชั้นชายหญิงรวม
คณิตศาสตร์ ม.1 21 17 38
คณิตศาสตร์ ม.2 17 19 36
คณิตศาสตร์ ม.3 20 16 36
คณิตศาสตร์ ม.4 17 13 30
คณิตศาสตร์ ม.5 11 14 25
คณิตศาสตร์ ม.6 7 12 19
รวม 93 91 184

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMART SCIENCE)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์ ม.1 9 27 36
วิทยาศาสตร์ ม.2 16 20 36
วิทยาศาสตร์ ม.3 12 24 36
วิทยาศาสตร์ ม.4 12 17 29
วิทยาศาสตร์ ม.5 15 14 29
วิทยาศาสตร์ ม.6 11 17 28
รวม 75 119 194

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (GIFTED COMPUTER)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
Gifted Computer : ม.4 17 13 30
Gifted Computer : ม.5 18 12 30
Gifted Computer : ม.6 17 12 29
รวม 52 37 89