สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์

สมฺมา วายเมเถว ปุริโส. แปลว่า เป็นคนพึงทำดีร่ำไป

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนป็นผู้นำ

สีประจำโรงเรียน

แดง - ขาว
แดง หมายถึง ความกล้าหาญ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความถูกต้อง
ความหมายรวม คือ .......
ความกล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ปรัชญา

วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ค่านิยมหลัก

1.นำอย่างมีวิสัยทัศน์ (VISION)
2.จัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Facts)
3.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Customer-Focused Excellence)
4.ให้ความสำคัญกับบุคลากรและความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Valuing Staff Partners)
5.ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporated Social Responsibility (CSR))