มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครโควตานักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครโควตานักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติ 1.ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทย์-คณิต)ในปีการศึกษา 2560 2.ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรมอันดีงาม 3.ต้องเป็นผู้ที่ผู้ปกครองเห็นชอบให้เข้าศึกษาต่อในสาขานี้ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 4.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทย์-คณิต)จำนวน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2560 สมัครทางออน์ไลน์ได้ที่ ww.quota-cit.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-55520000 ต่อ 6201,6239

วันที่โพสต์ : 30 ต.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก