ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์ : 29 มี.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก