กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน ของห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 [Download]

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 [Download]

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 [Download]

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 [Download]

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 [Download]

***หมายเหตุ***
** กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักเรียน ชั้น/ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ของนักเรียน** ในใบโอนเงินที่ธนาคารด้วยก่อนที่จะโอน เพื่อที่จะนำหลักฐานการโอนเงินนำส่งที่โรงเรียน (ห้องการเงิน)

วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก