ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 [Download]

วันที่โพสต์ : 14 ม.ค. 2564

กลับสู่หน้าหลัก