ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อลดความแออัดของนักเรียน ทางงานสภานักเรียน

เรียน คณะครูทุกท่าน

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อลดความแออัดของนักเรียน ทางงานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ขออนุญาตส่งแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

        1.นักเรียนเข้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ผ่านทาง http://203.172.69.7/Student_Committee/

      2.ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาช่วยกำกำชับและดูแลนักเรียนในห้องของท่านเข้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย
โดยครูที่ปรึกษาสามารถเข้าเช็คนักเรียนในห้องของท่านผ่าน http://203.172.69.7/Student_Committee/
โดยใช้รหัส 3 หลักกรอกลงในช่องเลขประจำตัวนักเรียนและเลขประชาชน เช่น ชั้น ม.1/6 รหัสคือ 106 เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่โพสต์ : 15 ก.พ. 2564

กลับสู่หน้าหลัก