ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565(ฉบับเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.
ปีการศึกษา 2565


ตารางการรับนักเรียน2565 โรงเรียนบุญวาทย์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 [Download]

หมายเหตุ ** ปฏิทินการรับนักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา2019
COVID -19

ประกาศการรับนักเรียน 2565 (เปลี่ยนแปลง ลงวันที่)Download]

วันที่โพสต์ : 6 ม.ค. 2565

กลับสู่หน้าหลัก