ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : งานกีฬาสีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปี 2558

ดร. สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและมีส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีนิสัยรักการกีฬา รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

วันที่โพสต์ : 24 ธ.ค. 2558